IJETT | Volume 9 | Issue 2 | September 2022

Table of Contents

Articles

Ajinkya Vidhate, Devang Ahire, Vijay Nikam, Ravikant Sharma, Jaywant Yadav, Prachi Subhash Kapase, Vikram Keru Dhatrak
Rahul V. Awathankar, Gayatri M. Phade, Omkar S. Vaidya, Vaibhav Joshi, Kavita Patil
Pallavi A. Gade, Kanchan A. More, Vidya S. Visave, Vishal Vighe
Prof.Pankaj S.Shirsath, Prof.Vivek P. Kolhe, Prof. Shashikant A. Pekhale, Vaibhav S.Thakur
Santosh D Katkade, Vasim A Shaikh, Mahesh S Bankar, Gajanan Z Jadhav, Suyog Shinde, Akash Deore